REGULAMIN Programu „Zacznij od… Novum”
§ 1 Wprowadzenie

 1. Regulamin ten (dalej Regulamin) określa warunki uczestnictwa w Programie „Zacznij od… Novum” (dalej Program).
 2. Program „Zacznij od… Novum” polega na premiowaniu jego uczestników za to, że aktywnie korzystają z produktów finansowych Novum i polecają znajomym te produkty lub uczestnictwo w Programie. Nagrodami w Programie są nagrody pieniężne. Program wspiera klientów w korzystaniu z produktów finansowych. Przebiega on według zasad, które określa Regulamin. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Organizatorem Programu jest Novum Finance sp. z o.o. (dalej Novum) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 8, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Wrocław–Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000252906, o kapitale zakładowym w kwocie 200 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 200 000,00 zł, NIP 894-28-62-527, tel. 71 713 40 04, faks 71 790 28 67, adres korespondencyjny: Novum Finance sp. z o. o. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno-Zdrój, adres poczty elektronicznej: polecam@pozyczkinovum.pl.
 4. Organizator oświadcza, że organizuje Program na podstawie przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919–921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459 t.j.).

§ 2 Definicje

 1. Niektóre pojęcia użyte w Regulaminie mają specjalne znaczenie. Poniżej znajdują się ich objaśnienia.
 2. 1.1 Novum – Novum Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
  1.2 Program – Program „Zacznij od… Novum”, czyli zbiór zasad i warunków, na jakich Uczestnik tego Programu powinien polecać produkty lub uczestnictwo w Programie, aby otrzymać Nagrodę.
  1.3 Uczestnik – Konsultant lub Klient Polecony.
  1.4 Konsultant – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w Programie i poleca Produkty i Program za pomocą indywidualnego Kodu Polecającego.
  1.5 Klient Polecony – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie znajdowała się w bazie klientów Novum i w bazie Programu, skorzystała z Kodu Polecającego otrzymanego od Konsultanta, a następnie została dodana przez Novum do bazy klientów.
  1.6 Menadżer Regionalny – Konsultant, który zawarł z Novum umowę o współpracy w zakresie promowania Produktów.
  1.7 Produkty – pożyczki gotówkowe, które oferuje Novum.
  1.8 Nagroda – wynagrodzenie wyrażone w polskich złotych, które otrzymuje:
  1. Konsultant za Skuteczne Polecanie Produktów i Programu Klientom Poleconym, kiedy spełni warunki określone w Regulaminie,
  2. Klient Polecony, kiedy spełni warunki określone w Regulaminie.
  1.9 Kod Polecającego – niepowtarzalny kod nadawany Konsultantowi podczas rejestracji w Programie.
  1.10 Skuteczne Polecenie – sytuacja, w której Klient Polecony – przy wykorzystaniu Kodu Polecającego otrzymanego od Konsultanta – zawarł umowę o Produkt i nie odstąpił od niej w terminie określonym w umowie.

§ 3 Czas trwania Programu

1. Program trwa od 1 listopada 2016 roku przez czas nieokreślony. Organizator poinformuje Uczestników Programu o jego zakończeniu co najmniej 30 dni wcześniej – na stronie internetowej Novum www.pozyczkinovum.pl oraz za pomocą SMS-a, e-maila lub listownie. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa, które nabyli Uczestnicy w czasie trwania Programu.

§ 4 Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. jest pełnoletnia, ma pełną zdolność do czynności prawnych i mieszka w Polsce,
  2. nie jest pracownikiem Novum, pracownikiem podmiotu związanego z Novum umową o współpracy ani osobą dla niego najbliższą, czyli małżonkiem, zstępnym, wstępnym, rodzeństwem,
  3. nie jest związana z Novum umową o współpracy; nie dotyczy to Menadżerów Regionalnych.   
 2. Konsultantem jest osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
  1. zarejestrowała się jako Konsultant telefonicznie lub za pomocą formularza Programu, który wypełniła na stronie www.pozyczkinovum.pl albo w wersji papierowej, zanim Klient Polecony skontaktował się z Novum; wzór tego formularza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
  2. zaakceptowała Regulamin Programu „Zacznij od… Novum”,
  3. otrzymała Kod Polecającego,
  4. poleca Produkty i Program osobom trzecim, zgodnie z zasadami przedstawionymi w Regulaminie,
  5. złożyła oświadczenie o sposobie wypłaty Nagrody według wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu – telefonicznie pod numerem 71 713 4004, pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Novum Finance sp. z o.o., ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno-Zdrój lub osobiście pod adresem Novum Finance sp. z o.o., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław.
 3. Novum może przypisać Konsultantowi Menadżera Regionalnego, który wspiera jego działania.
 4. Konsultant nie jest przedstawicielem Novum ani nie świadczy usług pośrednictwa kredytowego na rzecz Novum.
 5. Konsultant nie jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Novum ani zaciągania zobowiązań ze skutkiem i na rzecz Novum.
 6. O zawarciu umowy przez Klienta Poleconego Novum informuje Konsultanta na podstawie upoważnienia, którego udziela mu Klient Polecony.
 7. Konsultant może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie. W tym celu składa Novum pisemnie oświadczenie woli i Konsultant zostanie niezwłocznie wykreślony z Programu. W takiej sytuacji Novum wypłaci Konsultantowi Nagrody, jeśli:
  1. Konsultant spełnił warunki określone w Regulaminie,
  2. Klient Polecony lub Konsultant złożył wniosek o zawarcie umowy o Produkt, zanim Konsultant zrezygnował z udziału w Programie.
 8. Uczestnik Programu jako Klient Polecony może skorzystać z Kodu Polecającego tylko jednego Konsultanta. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Konsultant może polecić Produkty lub Program dowolnej liczbie Klientów Poleconych.
 10. Konsultant ponosi odpowiedzialność za wysyłanie informacji drogą elektroniczną do Klientów Poleconych, którzy nie zgodzili się otrzymywać informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.).
 11. Novum nie ponosi odpowiedzialności za działania Konsultanta sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
 12. Klient Polecony przystępuje do Programu, kiedy zawiera pierwszą umowę o Produkt przy wykorzystaniu Kodu Polecającego otrzymanego od Konsultanta i jednocześnie akceptuje Regulamin Programu.
 13. Klient Polecony nie może polecać Programu i Produktów Novum, żeby otrzymać Nagrodę, chyba że zarejestruje się w Programie jako Konsultant.
 14. Zarejestrować się w Programie lub do niego przystąpić można w dowolnym momencie trwania Programu.
 15. 15. Udział Klienta Poleconego w Programie kończy się z chwilą, gdy organizator wypłaca mu Nagrodę za zawarcie umowy o produkt, a w każdym przypadku po 6 miesiącach od zawarcia umowy o Produkt.
 16. W związku z realizacją Programu Novum, jako administrator danych osobowych zbieranych na potrzeby realizacji Programu, przetwarza, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako RODO), następujące dane osobowe Uczestników Programu: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestnik otrzyma przy dokonywaniu rejestracji a pełną, wymaganą przez przepisy RODO informację - w formie pisemnej, po przystąpieniu do Programu.
 17. Uczestnik – przystępując do Programu – akceptuje postanowienia Regulaminu.
 18. Podanie danych osobowych wymaganych Regulaminem jest dobrowolne. Jest jednak konieczne, żeby przystąpić do Programu. Osoba, która podała swoje dane osobowe, ma prawo wglądu do nich, może je zmieniać, gdy są nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością, i żądać, aby Novum przestało je przetwarzać.

 19. Uczestnik Programu zgadza się, aby organizator Programu przekazywał mu informacje o Programie za pośrednictwem telefonu, poczty oraz w korespondencji elektronicznej.
 20. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, nie mogą uczestniczyć w Programie w ramach tej działalności. Nie dotyczy to Menadżerów Regionalnych.
 21. Uczestnik nie może przesyłać ani przekazywać w związku z Programem treści, które:
  1. są zabronione przez prawo lub Regulamin,
  2. naruszają chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich,
  3. są nieprawdziwe lub wprowadzają w błąd, a dotyczą Novum, Produktów i Programu.
 22. Uczestnik ma obowiązek powiadamiać Novum o zmianie:
  1. swoich danych do korespondencji, czyli adresu, telefonu kontaktowego, adresu e-mail,
  2. swoich danych osobowych oraz
  3. numeru rachunku bankowego, jeżeli wybrał taki sposób wypłaty Nagrody.
 23. Novum ma prawo wykluczyć z Programu Uczestnika, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że wykorzystuje Program w sposób naruszający przepisy prawa lub godzący w dobre obyczaje czy powszechnie obowiązujące normy społeczne. W takiej sytuacji organizator pozbawi Uczestnika Programu prawa do otrzymania Nagród, niezależnie od tego, czy spełni on pozostałe warunki opisane w Regulaminie.
 24. Nagrody przyznane w ramach Programu stanowią przychód Uczestnika i na nim spoczywa obowiązek pokrycia wszelkich zobowiązań podatkowych wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późniejszymi zmianami). Do końca lutego w roku, który następuje po właściwym roku podatkowym, Novum przekaże Uczestnikowi oraz Urzędowi Skarbowemu, właściwemu wg miejsca zamieszkania Uczestnika, informacje o wysokości przychodów (PIT – 8C), które Uczestnik uzyskał we właściwym roku podatkowym.

§ 5 Ochrona nazwy i materiałów Novum oraz zasady reklamowania Programu przez Uczestników

 1. Nazwa Novum, Novum Finance i „Zacznij od… Novum” jest chronionym przez prawo dobrem osobistym Novum Finance sp. z o.o., a także nazwą handlową.
 2. Wszystkie materiały promocyjne i reklamowe Novum, druki, nagrania i inne publikacje, a także wzory produktów są chronione przez prawo.
 3. Prawa do tych materiałów ma Novum. Uczestnicy nie mogą wykorzystywać tych materiałów, a zwłaszcza utrwalać lub powielać jakąkolwiek techniką w całości lub w części czy rozpowszechniać bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia Novum m.in. w środkach masowego przekazu.
 4. Konsultant otrzymuje prawo do używania nazwy Novum, Novum Finance i „Zacznij od… Novum” wyłącznie w zakresie:
  1. prawa do używania nazwy Konsultant Programu „Zacznij od… Novum”,
  2. prawa do wykorzystywania przy polecaniu Produktów i Programu publikacji, katalogów i cenników oraz materiałów i produktów promocyjnych, opatrzonych nazwą Novum, Novum Finance i „Zacznij od… Novum”, które dostarczyło Novum.
 5. Konsultant nie może używać nazw Novum, Novum Finance i „Zacznij od… Novum”, Kodu Polecającego w inny sposób niż wymieniony w poprzednim ustępie bez wcześniejszej pisemnej zgody Novum. Zakaz ten dotyczy zwłaszcza reklamowania i promowania Konsultanta lub jego działalności:
  1. w środkach masowego przekazywania – w dziennikach i czasopismach, w programach radiowych i telewizyjnych, mediach elektronicznych, przede wszystkim w Internecie, oraz wszelkich innych środkach masowego przekazywania, istniejących i powstających w wyniku postępu technicznego,
  2. w jakichkolwiek książkach telefonicznych,
  3. poprzez wszelkie formy reklamy zewnętrznej (np. tablice reklamowe),
  4. poprzez rozpowszechnianie materiałów i produktów promocyjnych opatrzonych nazwą Novum, Novum Finance i „Zacznij od… Novum”, które Konsultant wykonał samodzielnie lub których wykonanie zlecił innym osobom.
 6. W momencie rezygnacji z Programu przez Konsultanta lub jego wykluczenia z Programu przez NOVUM na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, Konsultant ma obowiązek natychmiast przestać w jakikolwiek sposób używać nazwy Novum, Novum Finance i „Zacznij od… Novum”.

§ 6 Warunki przyznawania nagród Konsultantom i Klientom Poleconym

 1. W ramach Programu Konsultant ma prawo otrzymać Nagrodę. Jest nią:
  1. 50 zł za Skuteczne Polecenie,
  2. 25 zł za polecenie udziału w programie „Zacznij od… Novum” nowemu Konsultantowi – pod warunkiem że nowy Konsultant doprowadzi do Skutecznego Polecenia,
  3. od 100 do 500 zł za zawarcie umowy o Produkt, gdy umowę zawiera Konsultant.
 2. Organizator zastrzega, że kwoty określone w poprzednim ustępie stanowią bazowe kwoty Nagród. W trakcie trwania Programu organizator może w ramach akcji promocyjnej zwiększyć kwoty lub przyznać inne Nagrody, nieprzewidziane w Regulaminie. Novum poinformuje Uczestników o promocji za pośrednictwem telefonu i środków komunikacji elektronicznej oraz materiałów marketingowych Novum.
 3. Konsultant otrzyma Nagrodę 50 zł za Skuteczne Polecenie, jeśli spełnił łącznie następujące warunki:
  1. przekazał Kod Polecającego osobie która zgodnie z Regulaminem może być Uczestnikiem Programu (§ 4 ust. 1), a ta osoba jako Klient Polecony (§ 5 ust. 1 pkt. 1.5.), podczas składania wniosku o zawarcie umowy o Produkt, podała Kod Polecającego;
  2. doprowadził do Skutecznego Polecenia,
  3. złożył Novum Zgodnie z Regulaminem oświadczenie o sposobie wypłaty Nagrody (§ 4 ust. 2 lit. e),
 4. Konsultant otrzyma Nagrodę 25 zł za polecenie udziału w programie „Zacznij od… Novum” nowemu Konsultantowi, jeśli przekazał Kod Polecającego osobie, która zgodnie z Regulaminem może być Uczestnikiem Programu  (§ 4 ust. 1), a osoba ta spełniła łącznie następujące warunki:
  1. zarejestrowała się w Programie jako Konsultant i otrzymała własny Kod Polecającego,
  2. doprowadziła do Skutecznego Polecenia pożyczki Novum zgodnie z zapisami Regulaminu Programu.
  3. złożyła Novum zgodnie z Regulaminem oświadczenie o sposobie wypłaty Nagrody (§ 4 ust. 2 lit. e).
 5. Konsultant otrzyma Nagrodę od 100 do 500 zł za zawarcie umowy o Produkt, jeśli łącznie spełnił następujące warunki:
  1. skutecznie zawarł umowę o Produkt,
  2. nie odstąpił skutecznie od umowy o Produkt,
  3. terminowo uregulował pierwszych 6 rat, przewidzianych w umowie o Produkt. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Novum, a w przypadku wpłaty w kasie w siedzibie Novum – dzień wpłaty,
  4. przynajmniej raz doprowadził do Skutecznego Polecenia pożyczki Novum Klientowi Poleconemu i zrobił to, zanim minął termin płatności 6. raty.
  5. złożył Novum zgodnie z Regulaminem oświadczenie o sposobie wypłaty Nagrody (§ 4 ust. 2 lit. e).

  Wysokość nagrody zależy od wysokości całkowitej kwoty pożyczki zgodnie z zawartą Umową Pożyczki:

  Kwota pożyczki (w zł)

  Wysokość Nagrody (w zł)

  Do 4000

  100

  4001–5000

  200

  5001–6000

  300

  6001–7000

  400

  Powyżej 7001

  500

 6. Konsultant akceptuje to, że – jeśli będzie miał jakiekolwiek zaległości płatnicze wobec Novum –  Novum przeznaczy Nagrodę w pierwszej kolejności na pokrycie tych zaległości i wypłaci mu nadwyżkę, która pozostanie po pokryciu tych należności.
 7. Konsultant nie otrzyma Nagrody wskazanej w § 6 ust. 3, jeżeli okaże się, że jest również Klientem Poleconym w rozumieniu § 4 ust. 12 i następne.
 8. W ramach Programu Klient Polecony ma prawo otrzymać Nagrodę od 50 do 250 zł za zawarcie umowy o Produkt.
 9. Klient Polecony otrzyma Nagrodę od 50 do 250 zł za zawarcie umowy o Produkt, jeśli spełnił łącznie następujące warunki:
  1. przekazał Novum Kod Polecającego, który otrzymał od Konsultanta,
  2. zawarł pierwszą umowę o Produkt,
  3. nie odstąpił skutecznie od pierwszej umowy o Produkt,
  4. terminowo uregulował pierwszych 6 rat. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Novum, a w przypadku wpłaty w kasie w siedzibie Novum – dzień wpłaty.

  Wysokość nagrody zależy od wysokości umowy o Produkt, zgodne z tabelą:

  Kwota pożyczki (w zł)

  Wysokość Nagrody (w zł)

  Do 4 000

  50

  4001–5000

  100

  5001–6000

  150

  6001–7000

  200

  Powyżej 7001

  250

 10. Uprawnienia do uzyskania Nagrody nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.
 11. Novum o przyznaniu Nagrody poinformuje Uczestnika SMS-em lub telefonicznie.
 12. Novum będzie wypłacać Nagrody Konsultantowi na rachunek bankowy lub w formie przekazu pieniężnego na adres wskazany w oświadczeniu dotyczącym sposobu wypłaty Nagrody (§ 4 ust. 2 lit e) do 5. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został spełniony ostatni warunek przyznania Nagrody wskazany w ustępie 3, 4 lub 5 tego paragrafu.
 13. Novum będzie wypłacać Nagrody Klientowi Poleconemu zgodnie z dyspozycją wypłaty środków do umowy o Produkt do 5. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został spełniony ostatni warunek przyznania Nagrody wskazany w ustępie 8 tego paragrafu.
 14. Nagrody nie mogą otrzymać pracownicy i współpracownicy Novum, podmiotu związanego z Novum ani osoby dla nich najbliższe, czyli małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo.  

§ 7 Reklamacje

 1. Uczestnik Programu ma prawo złożyć reklamację w Novum. Powinien to zrobić jak najszybciej po zaistnieniu okoliczności, które budzą jego zastrzeżenia.
 2. Reklamację Uczestnik może złożyć:
  1. w formie elektronicznej:
   • uzupełniając formularz reklamacyjny na stronie internetowej Novum: www.pozyczkinovum.pl,
   • wysyłając e-mail z reklamacją na adres: polecam@pozyczkinovum.pl,
  2. ustnie:
   • telefonicznie, pod numerem: 71 713 40 04 (koszt połączenia wg stawek operatora) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–20:00,
   • w siedzibie Novum,
  3. pisemnie:
   • w siedzibie Novum,
   • listownie pod adresem: Novum Finance sp. z o. o. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno-Zdrój
 3. W reklamacji Uczestnik powinien podać:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres korespondencyjny,
  3. Kod Polecającego,
  4. adres e-mail,
  5. numer telefonu, jeżeli ma,
  6. uzasadnienie reklamacji.
 4. Novum udzieli odpowiedzi najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 5. Odpowiedź na reklamację Novum może przekazać Uczestnikowi Programu:
  1. pocztą elektroniczną – na wniosek Uczestnika na wskazany adres e-mail,
  2. w postaci papierowej – w placówce lub listownie na adres korespondencyjny.
 6. W trakcie rozpatrywania reklamacji Novum może poprosić Uczestnika Programu o dodatkowe informacje lub dokumenty.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin ten jest jedynym dokumentem, który określa zasady Programu. Informacje o Programie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, zwłaszcza w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
 2. Treść Regulaminu dostępna jest przez cały okres obowiązywania Programu na stronie internetowej http://www.pozyczkinovum.pl/dt-prod_img/edytor/dokumenty/regulamin.pdf oraz w siedzibie Novum.
 3. Organizator ma prawo zmieniać Regulamin, aby ulepszać przebieg Programu „Zacznij od… Novum”, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie ani nie naruszy praw nabytych Uczestników. O wszelkich zmianach Regulaminu organizator poinformuje Uczestników 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zrobi to telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na stronie www.pozyczkinovum.pl.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Programu jest sąd właściwy miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.