ŁATWO POLECAJ,
SZYBKO ZARABIAJ
50 zł za każde skuteczne polecenie*!
• 5 poleceń - 250 zł
• 10 poleceń - 500 zł
• 15 poleceń - 750 zł


* Skuteczne polecenie oznacza, że osoba, której polecono pożyczkę zawarła umowę, nie złożyła oświadczenia o odstąpieniu od niej w terminie oraz podała kod polecającego.
Wypełnij formularz
i przystąp do programu

Prawidłowy format kodu XX-XXX

Przykładowy format adresu e-mail: jan.kowalski@gmail.com

Numer pesel powinien zawierać 11 cyfr, bez spacji.

Numer telefonu powinien zawierać 9 cyfr, bez spacji

* pola obowiązkowe

Loader
INFOLINIA
+48 71 713 40 04
Pn-Pt 8:00-20:00

Zamknij

REGULAMIN Programu „Zacznij od… Novum”
§ 1 Wprowadzenie

 1. Regulamin ten (dalej Regulamin) określa warunki uczestnictwa w Programie „Zacznij od… Novum” (dalej Program).
 2. Program „Zacznij od… Novum” polega na premiowaniu jego uczestników za to, że aktywnie korzystają z produktów finansowych Novum i polecają znajomym te produkty lub uczestnictwo w Programie. Nagrodami w Programie są nagrody pieniężne. Program wspiera klientów w korzystaniu z produktów finansowych. Przebiega on według zasad, które określa Regulamin. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Organizatorem Programu jest Novum Finance sp. z o.o. (dalej Novum) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 8, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Wrocław–Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000252906, o kapitale zakładowym w kwocie 200 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 200 000,00 zł, NIP 894-28-62-527, tel. 71 713 40 04, faks 71 790 28 67, adres poczty elektronicznej: polecam@pozyczkinovum.pl.
 4. Organizator oświadcza, że organizuje Program na podstawie przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919–921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459 t.j.).

§ 2 Definicje

 1. Niektóre pojęcia użyte w Regulaminie mają specjalne znaczenie. Poniżej znajdują się ich objaśnienia.
 2. 1.1 Novum – Novum Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
  1.2 Program – Program „Zacznij od… Novum”, czyli zbiór zasad i warunków, na jakich Uczestnik tego Programu powinien polecać produkty lub uczestnictwo w Programie, aby otrzymać Nagrodę.
  1.3 Uczestnik – Konsultant lub Klient Polecony.
  1.4 Konsultant – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w Programie i poleca Produkty i Program za pomocą indywidualnego Kodu Polecającego.
  1.5 Klient Polecony – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie znajdowała się w bazie klientów Novum i w bazie Programu, skorzystała z Kodu Polecającego otrzymanego od Konsultanta, a następnie została dodana przez Novum do bazy klientów.
  1.6 Menadżer Regionalny – Konsultant, który zawarł z Novum umowę o współpracy w zakresie promowania Produktów.
  1.7 Produkty – pożyczki gotówkowe, które oferuje Novum.
  1.8 Nagroda – wynagrodzenie wyrażone w polskich złotych, które otrzymuje:
  1. Konsultant za Skuteczne Polecanie Produktów i Programu Klientom Poleconym, kiedy spełni warunki określone w Regulaminie,
  2. Klient Polecony, kiedy spełni warunki określone w Regulaminie.
  1.9 Kod Polecającego – niepowtarzalny kod nadawany Konsultantowi podczas rejestracji w Programie.
  1.10 Skuteczne Polecenie – sytuacja, w której Klient Polecony – przy wykorzystaniu Kodu Polecającego otrzymanego od Konsultanta – zawarł umowę o Produkt i nie odstąpił od niej w terminie określonym w umowie.

§ 3 Czas trwania Programu

1. Program trwa od 1 listopada 2016 roku przez czas nieokreślony. Organizator poinformuje Uczestników Programu o jego zakończeniu co najmniej 30 dni wcześniej – na stronie internetowej Novum www.pozyczkinovum.pl oraz za pomocą SMS-a, e-maila lub listownie. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa, które nabyli Uczestnicy w czasie trwania Programu.

§ 4 Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. jest pełnoletnia, ma pełną zdolność do czynności prawnych i mieszka w Polsce,
  2. nie jest pracownikiem Novum, pracownikiem podmiotu związanego z Novum umową o współpracy ani osobą dla niego najbliższą, czyli małżonkiem, zstępnym, wstępnym, rodzeństwem,
  3. nie jest związana z Novum umową o współpracy; nie dotyczy to Menadżerów Regionalnych.   
 2. Konsultantem jest osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
  1. zarejestrowała się jako Konsultant telefonicznie lub za pomocą formularza Programu, który wypełniła na stronie www.pozyczkinovum.pl albo w wersji papierowej, zanim Klient Polecony skontaktował się z Novum; wzór tego formularza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
  2. zaakceptowała Regulamin Programu „Zacznij od… Novum”,
  3. otrzymała Kod Polecającego,
  4. poleca Produkty i Program osobom trzecim, zgodnie z zasadami przedstawionymi w Regulaminie,
  5. złożyła oświadczenie o sposobie wypłaty Nagrody według wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu – telefonicznie pod numerem 71 713 4004, pisemnie lub osobiście pod adresem Novum Finance sp. z o.o., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław.
 3. Novum przypisuje Konsultantowi Menadżera Regionalnego, który wspiera jego działania.
 4. Konsultant nie jest przedstawicielem Novum ani nie świadczy usług pośrednictwa kredytowego na rzecz Novum.
 5. Konsultant nie jest upoważnimy do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Novum ani zaciągania zobowiązań ze skutkiem i na rzecz Novum.
 6. O zawarciu umowy przez Klienta Poleconego Novum informuje Konsultanta na podstawie upoważnienia, którego udziela mu Klient Polecony.
 7. Konsultant może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie. W tym celu składa Novum pisemnie oświadczenie woli. W takiej sytuacji Novum wypłaci Konsultantowi Nagrody, jeśli:
  1. Konsultant spełnił warunki określone w Regulaminie,
  2. Klient Polecony lub Konsultant złożył wniosek o zawarcie umowy o Produkt, zanim Konsultant zrezygnował z udziału w Programie.
 8. Uczestnik Programu jako Klient Polecony może skorzystać z Kodu Polecającego tylko jednego Konsultanta. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Konsultant może polecić Produkty lub Program dowolnej liczbie Klientów Poleconych.
 10. Konsultant ponosi odpowiedzialność za wysyłanie informacji drogą elektroniczną do Klientów Poleconych, którzy nie zgodzili się otrzymywać informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.).
 11. Novum nie ponosi odpowiedzialności za działania Konsultanta sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
 12. Klient Polecony przystępuje do Programu, kiedy zawiera pierwszą umowę o Produkt przy wykorzystaniu Kodu Polecającego otrzymanego od Konsultanta i jednocześnie akceptuje Regulamin Programu.
 13. Klient Polecony nie może polecać Programu i Produktów Novum, żeby otrzymać Nagrodę, chyba że zarejestruje się w Programie jako Konsultant.
 14. Zarejestrować się w Programie lub do niego przystąpić można w dowolnym momencie trwania Programu.
 15. Udział Klienta Poleconego w Programie kończy się z chwilą, gdy organizator wypłaca mu Nagrodę,  a w każdym przypadku po 6 miesiącach od zawarcia umowy o Produkt.
 16. W związku z realizacją Programu Novum przetwarza następujące dane osobowe Uczestników Programu: imię i nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.
 17. Uczestnik – przystępując do Programu – akceptuje postanowienia Regulaminu oraz zgadza się, aby Novum przetwarzało jego dane osobowe. Novum będzie to robić w celu:
  1. właściwego przeprowadzenia Programu, zwłaszcza w celu komunikacji z Uczestnikiem Programu – na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.), w okresie potrzebnym do tego, żeby wykonać uprawnienia Uczestników Programu i obowiązki organizatora, które wynikają z Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. ewentualnych rozliczeń podatkowych przez okres niezbędny do ich dokonania.

  Podanie danych osobowych wymaganych Regulaminem jest dobrowolne. Jest jednak konieczne, żeby przystąpić do Programu. Osoba, która podała swoje dane osobowe, ma prawo wglądu do nich, może je zmieniać, gdy są nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością, i żądać, aby Novum przestało je przetwarzać.

 18. Uczestnik Programu zgadza się, aby organizator Programu przekazywał mu informacje o Programie za pośrednictwem telefonu oraz w korespondencji elektronicznej.
 19. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, nie mogą uczestniczyć w Programie w ramach tej działalności. Nie dotyczy to Menadżerów Regionalnych.
 20. Uczestnik nie może przesyłać ani przekazywać w związku z Programem treści, które:
  1. są zabronione przez prawo lub Regulamin,
  2. naruszają chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich,
  3. są nieprawdziwe lub wprowadzają w błąd, a dotyczą Novum, Produktów i Programu.
 21. Uczestnik ma obowiązek powiadamiać Novum o zmianie:
  1. swoich danych do korespondencji, czyli adresu, telefonu kontaktowego, adresu e-mail,
  2. swoich danych osobowych oraz
  3. numeru rachunku bankowego, jeżeli wybrał taki sposób wypłaty Nagrody.
 22. Novum ma prawo wykluczyć z Programu Uczestnika, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że wykorzystuje Program w sposób naruszający przepisy prawa lub godzący w dobre obyczaje czy powszechnie obowiązujące normy społeczne. W takiej sytuacji organizator pozbawi Uczestnika Programu prawa do otrzymania Nagród, niezależnie od tego, czy spełni on pozostałe warunki opisane w Regulaminie.
 23. Nagrody przyznane w ramach Programu stanowią przychód Uczestnika i na nim spoczywa obowiązek pokrycia wszelkich zobowiązań podatkowych wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późniejszymi zmianami). Do końca lutego w roku, który następuje po właściwym roku podatkowym, Novum przekaże Uczestnikowi oraz Urzędowi Skarbowemu, właściwemu wg miejsca zamieszkania Uczestnika, informacje o wysokości przychodów (PIT – 8C), które Uczestnik uzyskał we właściwym roku podatkowym.

§ 5 Ochrona nazwy i materiałów Novum oraz zasady reklamowania Programu przez Uczestników

 1. Nazwa Novum, Novum Finance i „Zacznij od… Novum” jest chronionym przez prawo dobrem osobistym Novum Finance sp. z o.o., a także nazwą handlową.
 2. Wszystkie materiały promocyjne i reklamowe Novum, druki, nagrania i inne publikacje, a także wzory produktów są chronione przez prawo.
 3. Prawa do tych materiałów ma Novum. Uczestnicy nie mogą wykorzystywać tych materiałów, a zwłaszcza utrwalać lub powielać jakąkolwiek techniką w całości lub w części czy rozpowszechniać bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia Novum.
 4. Konsultant otrzymuje prawo do używania nazwy Novum, Novum Finance i „Zacznij od… Novum” wyłącznie w zakresie:
  1. prawa do używania nazwy Konsultant Programu „Zacznij od… Novum”,
  2. prawa do wykorzystywania przy polecaniu Produktów i Programu publikacji, katalogów i cenników oraz materiałów i produktów promocyjnych, opatrzonych nazwą Novum, Novum Finance i „Zacznij od… Novum”, które dostarczyło Novum.
 5. Konsultant nie może używać nazw Novum, Novum Finance i „Zacznij od… Novum” w inny sposób niż wymieniony w poprzednim ustępie bez wcześniejszej pisemnej zgody Novum. Zakaz ten dotyczy zwłaszcza reklamowania i promowania Konsultanta lub jego działalności:
  1. w środkach masowego przekazywania – w dziennikach i czasopismach, w programach radiowych i telewizyjnych, mediach elektronicznych, przede wszystkim w Internecie, oraz wszelkich innych środkach masowego przekazywania, istniejących i powstających w wyniku postępu technicznego,
  2. w jakichkolwiek książkach telefonicznych,
  3. poprzez wszelkie formy reklamy zewnętrznej (np. tablice reklamowe),
  4. poprzez rozpowszechnianie materiałów i produktów promocyjnych opatrzonych nazwą Novum, Novum Finance i „Zacznij od… Novum”, które Konsultant wykonał samodzielnie lub których wykonanie zlecił innym osobom.
 6. Gdy wygaśnie rejestracja Konsultanta w Programie, ma on obowiązek natychmiast przestać w jakikolwiek sposób używać nazwy Novum, Novum Finance i „Zacznij od… Novum”.

§ 6 Warunki przyznawania nagród Konsultantom i Klientom Poleconym

 1. W ramach Programu Konsultant ma prawo otrzymać Nagrodę. Jest nią:
  1. 50 zł za Skuteczne Polecenie,
  2. 25 zł za polecenie udziału w programie „Zacznij od… Novum” nowemu Konsultantowi – pod warunkiem że nowy Konsultant doprowadzi do Skutecznego Polecenia,
  3. od 100 do 500 zł za zawarcie umowy o Produkt, gdy umowę zawiera Konsultant.
 2. Organizator zastrzega, że kwoty określone w poprzednim ustępie stanowią bazowe kwoty Nagród. W trakcie trwania Programu organizator może w ramach akcji promocyjnej zwiększyć kwoty lub przyznać inne Nagrody, nieprzewidziane w Regulaminie. Novum poinformuje Uczestników o promocji za pośrednictwem telefonu i środków komunikacji elektronicznej oraz materiałów marketingowych Novum.
 3. Konsultant otrzyma Nagrodę 50 zł za Skuteczne Polecenie, jeśli spełnił łącznie następujące warunki:
  1. przekazał Kod Polecającego osobie która zgodnie z Regulaminem może być Uczestnikiem Programu (§ 4 ust. 1), a ta osoba jako Klient Polecony podczas składania wniosku o zawarcie umowy o Produkt podała Kod Polecającego;
  2. doprowadził do Skutecznego Polecenia,
  3. złożył Novum Zgodnie z Regulaminem oświadczenie o sposobie wypłaty Nagrody (§ 4 ust. 2 lit. e),
 4. Konsultant otrzyma Nagrodę 25 zł za polecenie udziału w programie „Zacznij od… Novum” nowemu Konsultantowi, jeśli przekazał Kod Polecającego osobie, która zgodnie z Regulaminem może być Uczestnikiem Programu  (§ 4 ust. 1), a osoba ta spełniła łącznie następujące warunki:
  1. zarejestrowała się w Programie jako Konsultant i otrzymała własny Kod Polecającego,
  2. doprowadziła do Skutecznego Polecenia pożyczki Novum zgodnie z zapisami Regulaminu Programu.
  3. złożyła Novum zgodnie z Regulaminem oświadczenie o sposobie wypłaty Nagrody (§ 4 ust. 2 lit. e).
 5. Konsultant otrzyma Nagrodę  od 100 do 500 zł za zawarcie umowy o Produkt, jeśli łącznie spełnił następujące warunki:
  1. zawarł umowę o Produkt,
  2. nie odstąpił skutecznie od umowy o Produkt,
  3. terminowo uregulował pierwszych 6 rat, przewidzianych w umowie o Produkt. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Novum, a w przypadku wpłaty w kasie w siedzibie Novum – dzień wpłaty,
  4. przynajmniej raz doprowadził do Skutecznego Polecenia pożyczki Novum Klientowi Poleconemu i zrobił to, zanim minął termin płatności 6. raty.
  5. złożył Novum zgodnie z Regulaminem oświadczenie o sposobie wypłaty Nagrody (§ 4 ust. 2 lit. e).

  Wysokość nagrody zależy od wysokości umowy o Produkt, zgodne z tabelą:

  Kwota pożyczki (w zł)

  Wysokość Nagrody (w zł)

  Do 4000

  100

  4001–5000

  200

  5001–6000

  300

  6001–7000

  400

  Powyżej 7001

  500

 6. Konsultant akceptuje to, że – jeśli będzie miał jakiekolwiek zaległości płatnicze wobec Novum –  Novum przeznaczy Nagrodę w pierwszej kolejności na pokrycie tych zaległości i wypłaci mu nadwyżkę, która pozostanie po pokryciu tych należności.
 7. W ramach Programu Klient Polecony ma prawo otrzymać Nagrodę od 50 do 250 zł za zawarcie umowy o Produkt.
 8. Klient Polecony otrzyma Nagrodę od 50 do 250 zł za zawarcie umowy o Produkt, jeśli spełnił łącznie  następujące warunki:
  1. przekazał Novum Kod Polecającego, który otrzymał od Konsultanta,
  2. zawarł pierwszą umowę o Produkt,
  3. nie odstąpił skutecznie od pierwszej umowy o Produkt,
  4. terminowo uregulował pierwszych 6 rat. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Novum, a w przypadku wpłaty w kasie w siedzibie Novum – dzień wpłaty.

  Wysokość nagrody zależy od wysokości umowy o Produkt, zgodne z tabelą:

  Kwota pożyczki (w zł)

  Wysokość Nagrody (w zł)

  Do 4 000

  50

  4001–5000

  100

  5001–6000

  150

  6001–7000

  200

  Powyżej 7001

  250

 9. Uprawnienia do uzyskania Nagrody nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.
 10. Jeśli Klient Polecony i Konsultant to ta sama osoba fizyczna – to nie otrzyma ona Nagrody.
 11. Novum o przyznaniu Nagrody poinformuje Uczestnika SMS-em lub telefonicznie.
 12. Novum będzie wypłacać Nagrody Konsultantowi na rachunek bankowy lub w formie przekazu pieniężnego na adres wskazany w oświadczeniu dotyczącym sposobu wypłaty Nagrody (§ 4 ust. 2 lit e) do 5. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został spełniony ostatni warunek przyznania Nagrody wskazany w ustępie 3, 4 lub 5 tego paragrafu.
 13. Novum będzie wypłacać Nagrody Klientowi Poleconemu zgodnie z  dyspozycją wypłaty środków do umowy o Produkt do 5. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został spełniony ostatni warunek przyznania Nagrody wskazany w ustępie 8 tego paragrafu.
 14. Nagrody nie mogą otrzymać pracownicy Novum ani ich najbliżsi, czyli małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo.  

§ 7 Reklamacje

 1. Uczestnik Programu ma prawo złożyć reklamację w Novum. Powinien to zrobić jak najszybciej po zaistnieniu okoliczności, które budzą jego zastrzeżenia.
 2. Reklamację Uczestnik może złożyć:
  1. w formie elektronicznej:
   • uzupełniając formularz reklamacyjny na stronie internetowej Novum: www.pozyczkinovum.pl,
   • wysyłając e-mail z reklamacją na adres: polecam@pozyczkinovum.pl,
  2. ustnie:
   • telefonicznie, pod numerem: 71 713 40 04 (koszt połączenia wg stawek operatora) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–20:00,
   • w siedzibie Novum,
  3. pisemnie:
   • w siedzibie Novum,
   • listownie pod adresem: Novum Finance sp. z o.o., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław.
 3. W reklamacji Uczestnik powinien podać:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres korespondencyjny,
  3. Kod Polecającego,
  4. adres e-mail,
  5. numer telefonu, jeżeli ma,
  6. uzasadnienie reklamacji.
 4. Novum udzieli odpowiedzi najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 5. Odpowiedź na reklamację Novum może przekazać Uczestnikowi Programu:
  1. pocztą elektroniczną – na wniosek Uczestnika na wskazany adres e-mail,
  2. w postaci papierowej – w placówce lub listownie na adres korespondencyjny.
 6. W trakcie rozpatrywania reklamacji Novum może poprosić Uczestnika Programu o dodatkowe informacje lub dokumenty.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin ten jest jedynym dokumentem, który określa zasady Programu. Informacje o Programie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, zwłaszcza w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
 2. Treść Regulaminu dostępna jest przez cały okres obowiązywania Programu na stronie internetowej http://www.pozyczkinovum.pl/dt-prod_img/edytor/dokumenty/regulamin.pdf oraz w siedzibie Novum.
 3. Organizator ma prawo zmieniać Regulamin, aby ulepszać przebieg Programu „Zacznij od… Novum”, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie ani nie naruszy praw nabytych Uczestników. O wszelkich zmianach Regulaminu organizator poinformuje Uczestników 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zrobi to telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na stronie www.pozyczkinovum.pl.
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Programu jest Novum.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Programu jest sąd właściwy miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
Zamknij
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Novum Finance sp. z o.o. w celu udziału w Programie "Zacznij od… Novum". Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Novum Finance sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych i prawo ich poprawiania. Dane osobowe podane w formularzu zbierane są w celu Pani/Pana udziału w Programie "Zacznij od… Novum".
Zamknij
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Novum Finance sp. z o.o. w celu udziału w Programie "Zacznij od… Novum". Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Novum Finance sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych i prawo ich poprawiania. Dane osobowe podane w formularzu zbierane są w celu Pani/Pana udziału w Programie "Zacznij od… Novum". Zamknij
Zamknij§ 1. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia pisane wielką literą przyjmują one znaczenie nadane im poniżej:

 1. Oferta – przesłana drogą elektroniczną, w tym przez telefon oferta Partnera umożliwiająca Użytkownikowi skorzystanie z rabatu przy zakupie towarów lub usług od Partnera przy użyciu kodu rabatowego.
 2. Partner – podmiot współpracujący z firmą KRUK S.A., którego oferty są przesyłane drogą elektroniczną, w tym przez telefon Użytkownikowi.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.oszczedzaj.kruk.eu, będąca subdomeną serwisu firmowego www.pl.kruk.eu.
 5. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu, w szczególności który zostawił swoje dane kontaktowe poprzez wypełnienie formularza obecnego na serwisie. Podmiot, który korzysta z usług świadczonych przez KRUK S.A. za pośrednictwem Serwisu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki, na jakich KRUK S.A. nieodpłatnie umożliwia Użytkownikom korzystanie z Serwisu oraz usług świadczonych przez KRUK S.A. z wykorzystaniem Serwisu, będących usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przez telefon.
 2. Regulamin nie ma zastosowania do pozostałych stron internetowych KRUK S.A. oraz usług świadczonych przez KRUK S.A., z których korzystanie uregulowane jest odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy KRUK S.A. a Użytkownikiem.
 3. Lista partnerów KRUK S.A., u których Użytkownik może skorzystać z przesyłanych do niego Ofert, dostępna będzie na stronie: www.oszczedzaj.kruk.eu.

§ 3. KORZYSTANIE Z SERWISU i USŁUG

 1. KRUK S.A. na warunkach określonych w Regulaminie świadczy na rzecz Użytkowników usługi, które polegają na:
  1. umożliwieniu przesłania danych Użytkownika poprzez wypełnienie formularza obecnego w Serwisie,
  2. przesyłaniu Ofert Partnerów Użytkownikom, którzy poprawnie wypełnili i przesłali swoje dane w formularzu serwisu oraz zaznaczyli wymagane zgody prawne.
 2. Z Serwisu nie mogą korzystać osoby niewyrażające zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 38, Google Chrome 43, Opera 30 lub ich nowszych wersji.
 5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone wykorzystywanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści Serwisu, w szczególności Ofert, w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody KRUK S.A.

§ 4. ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNICY

 1. Użytkownik może przesłać swoje dane przez Serwis po potwierdzeniu, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 2. Proces wpisu do bazy Użytkownika powinien przebiegać zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w zakresie dokonywania przekazywania danych poprzez Serwis.
 3. Przekazanie danych przez Użytkownika oraz zaznaczenie wymaganych zgód w Serwisie jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika z KRUK S.A. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez telefon.
 4. Przekazanie danych przez Serwis wymaga podania przez:
   1. Użytkownika będącego Klientem KRUK S.A.
    1. Imienia i nazwiska - obowiązkowo
    2. Telefon kontaktowy – obowiązkowo
    3. Adres e-mail – obowiązkowo
    4. Data urodzenia – obowiązkowo
    5. Nr sprawy KRUK- nieobowiązkowo
   2. Użytkownika niebędącego Klientem KRUK S.A.
    1. Imienia i nazwiska - obowiązkowo
    2. Telefon kontaktowy – nieobowiązkowo
    3. Adres e-mail – obowiązkowo
    4. Data urodzenia – obowiązkowo
 1. Zapisany Użytkownik udostępnia firmie KRUK S.A. swój adres e-mail w celu otrzymywania informacji o stanie realizacji przez firmę KRUK S.A. usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. W każdym czasie możliwe jest wypisanie się Użytkownika z bazy Serwisu na podstawie oświadczenia w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres oszczedzaj@kruksa.pl.
 3. Wypisanie się Użytkownika z bazy Serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem z KRUK S.A. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub przez telefon w zakresie korzystania Serwisu.
 4. KRUK S.A. jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub za pomocą telefonu z Użytkownikiem w zakresie korzystania z Serwisu w przypadku naruszenia przez danego Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień § 3 ust. 6, a także z ważnych przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym w zd. 1 zostanie dokonane przez KRUK S.A. w formie oświadczenia złożonego odpowiedniemu Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do rozwiązania umowy z Użytkownikiem przez KRUK S.A. odpowiednio stosuje się postanowienia ust. 7.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I DANYCH EKSPLOATACYJNYCH

 1. W związku z korzystaniem Użytkownika z Serwisu, KRUK S.A. może przetwarzać dane eksploatacyjne, w rozumieniu art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń lub wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, jak również w celu realizacji obowiązków KRUK S.A. wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane eksploatacyjne są zbierane automatycznie. Podanie danych eksploatacyjnych jest niezbędne do korzystania z Serwisu. Osoba, która nie chce, aby dane eksploatacyjne jej dotyczące były przetwarzane przez KRUK S.A., nie powinna korzystać z Serwisu.
 3. Dane osobowe Użytkowników – adres email, podawane w momencie dokonywania rejestracji w Serwisie, są umieszczane i przetwarzane w bazie danych KRUK S.A. Przekazanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług dostępnych dla zapisanych Użytkowników.
 4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, przetwarzane są przez KRUK S.A. zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie określonym w § 4 ust. 4 Regulaminu oraz w celu świadczenia usług dostępnych dla zapisanych Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie.
 5. Administratorem danych, o których mowa powyżej, jest KRUK S.A. z adresem siedziby: ul Wołowska 8, 51-116 Wrocław. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 6. TREŚCI SERWISU

 1. KRUK S.A. w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu zamieszcza w Serwisie i poddaje aktualizacji, między innymi, następujące treści:
  1. wybrane informacje dotyczące oferty firmy KRUK S.A.;
  2. wybrane informacje dotyczące oferty podmiotów współpracujących z KRUK S.A., a w szczególności Oferty Partnerów;
  3. dane umożliwiające kontakt z firmą KRUK S.A.
 2. Treści zamieszczane przez KRUK S.A. w Serwisie są dostępne w języku polskim. KRUK S.A. jest uprawniony do zamieszczania wybranych treści w językach obcych.
 3. Prawa do wszelkich treści udostępnionych przez KRUK S.A. w Serwisie (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują firmie KRUK S.A. lub podmiotom z nią współpracującym. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści. Użytkownik może wykorzystywać treści udostępnione przez firmę KRUK S.A. w Serwisie jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 4. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 5. KRUK S.A. jest uprawniony do wprowadzania zmian, w tym do modyfikacji treści w Serwisie.

§ 7. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu lub świadczeniem przez KRUK S.A. usług za pośrednictwem Serwisu niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji. Użytkownik może zgłosić reklamację w jeden z poniższych sposobów:
  1. listownie na adres: KRUK S.A., Dział reklamacji, ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
  2. poprzez formularz do zgłaszania reklamacji, skarg oraz wniosków dostępny na stronie www.pl.kruk.eu lub telefonicznie poprzez Infolinię, tel. 71 88 88 000;
  3. osobiście w siedzibie firmy KRUK S.A. przy ul. Wołowskiej 8 we Wrocławiu.
 2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, KRUK S.A. zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub szczegółów zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez firmę KRUK S.A.
 4. Do terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie wlicza się okresu dostarczenia przez Użytkownika dodatkowych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w ust. 2, liczonego od momentu wystąpienia przez firmę KRUK S.A. do Użytkownika o dostarczenie informacji, do chwili dostarczenia tych informacji przez Użytkownika.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji KRUK S.A. poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, mailowo lub osobiście.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 16.05.2016.
 3. Regulamin może być z ważnych przyczyn zmieniony przez KRUK S.A. w trakcie jego obowiązywania, przy czym za ważne przyczyny uznaje się:
  1. poprawę poziomu bezpieczeństwa Serwisu,
  2. zmianę funkcjonalności Serwisu,
  3. zmianę w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu,
  4. zmianę przepisów prawa lub wydanie decyzji administracyjnych mających znaczenie dla funkcjonowania Serwisu.
 4. O zmianach Regulaminu KRUK S.A. informuje na stronach Serwisu lub poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail zarejestrowanego w Serwisie Użytkownika. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 5 dni od daty ich ogłoszenia.
 5. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika od dnia ich wejścia w życie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, postanowienia § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku zarejestrowanego Użytkownika, jeżeli nie wyraża on zgody na zmiany Regulaminu, ma prawo do wyrejestrowania się z Serwisu w trybie określonym w § 4 ust. 7.
 6. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 7. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.
Zamknij