Polityka prywatności

Drogi Kliencie,

nasza Spółka Novum Finance sp. z o.o. chroni prywatność osób, których dane przetwarza, w szczególności Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz informacje o tym w jakich celach je przetwarzamy oraz jakie prawa Ci przysługują. Zapoznaj się z nimi, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

W związku z tym informujemy, że przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez naszą Spółkę Twoich danych osobowych.

Pełną treść obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO otrzymasz:

 • podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych – w przypadku, w którym sam je nam przekażesz;
 • najpóźniej w ciągu miesiąca od ich pozyskania, przy naszej pierwszej komunikacji lub przy ujawnieniu danych innemu odbiorcy – w przypadku, w którym pozyskamy Twoje dane osobowe od innego podmiotu.

O jakich danych mówimy?

Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające Twoją identyfikację, w tym imię i nazwisko, miejsce urodzenia, imiona rodziców, numeryczne dane identyfikacyjne, takie jak: PESEL, NIP, Regon, numer i seria dowodu osobistego, dane adresowe i kontaktowe np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane w celu przedstawienia ci oferty pożyczki, będą to również informacje o Twojej sytuacji finansowej i majątkowej jakie są w tym celu niezbędne, takie jak: źródła i wysokość dochodów, składniki majątku, w tym posiadane nieruchomości i ruchomości.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Novum Finance sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołowskiej 8, 51-116 Wrocław (dalej: Spółka).

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw.

 Możesz do niego napisać na adres: Inspektor Ochrony Danych, Grzegorz Mikołajczak – Novum Finance sp. z o.o., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław lub skontaktować się z IOD mailowo: dpo@pozyczkinovum.pl.

 Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

 • marketingowym, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty produktu finansowego, w tym pożyczki, w przypadku gdy udzieliłeś nam na to dobrowolnej zgody; podstawą prawną przetwarzania jest więc Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • jeżeli zawarłeś z nami umowę pożyczki – Twoje dane przetwarzamy w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia oraz wykonania umowy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • jeżeli przystąpiłeś do naszego programu rekomendacyjnego „Zacznij od… Novum” – Twoje dane osobowe przetwarzamy, ponieważ potrzebujemy ich, aby wywiązać się z naszych ustaleń, czyli np. wypłacić Ci nagrodę, jeżeli spełnisz warunki określone w regulaminie Programu, czy też skontaktować się z Tobą w sprawach związanych z Programem. W tym wypadku prawną podstawą przetwarzania przez nas twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Ponadto – Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w następujących celach:

 • dowodowym, polegającym na konieczności zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • windykacji zadłużenia, polegającym na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń na drodze polubownej oraz postępowania sądowego i egzekucyjnego – jeżeli posiadasz wobec Spółki zobowiązanie z tytułu niespłaconej pożyczki;
 • obsługi Twoich próśb i zapytań, polegającym na ich przyjmowaniu i rozpatrywaniu;
 • badania jakości naszych usług, polegającym na możliwości określenia jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów;
 • badania Twoich preferencji, w tym poprzez profilowanie, polegającym na możliwości dopasowania do Twoich preferencji sposobu kontaktu, optymalnej oferty oraz trybu dochodzenia spłaty.

Możemy również przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • rozpatrywania Twoich reklamacji, podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na nas jako na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegający na konieczności udzielenia odpowiedzi na reklamację w określonym przepisami prawa terminie (art. 5,6,7 i 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r . o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku Finansowym – Dz. U. 2015 poz. 1348 z późn. zm. lub art. 7 a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną nam przez Ciebie reklamację;
 • o wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • rachunkowych (księgowych), podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę jest uzależniony od celu przetwarzania. Jeżeli jedyną podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, dane możemy przetwarzać, dopóki zgody tej nie wycofasz. Zgodnie z RODO możesz to zrobić w dowolnym momencie; pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywaliśmy przed jej wycofaniem. Okres przetwarzania danych może też wynikać z terminu spłaty całości zobowiązania (lub stwierdzenia, że brak jest możliwości domagania się jego zapłaty), okresu trwania umowy – o ile taka została zawarta, wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych), a także okresu przedawnienia roszczeń.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 8, który świadczy dla nas usługi wsparcia, a także podwykonawcy usług świadczonych przez Spółkę i KRUK S.A., podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie a także nasi konsultanci lub audytorzy.
Możemy przekazywać Twoje dane osobowe również do innych podmiotów z Grupy Kapitałowej KRUK w zakresie, w jakim jesteśmy do tego upoważnieni lub zobowiązani poprzez przepisy prawa, w tym w szczególności przez przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
W przypadku gdy nie wywiążesz się ze zobowiązań wynikających z zawartej z nami umowy, Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom wspierającym proces dochodzenia zadłużenia, takim jak kancelarie prawne, firmy zajmujące się przechowywaniem i archiwizacją dokumentów, biura informacji gospodarczej, agencje detektywistyczne, biura numerów telefonicznych, operatorzy telekomunikacyjni.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Spółką.

Otrzymywanie danych od innych podmiotów

W niektórych sytuacjach, pozyskujemy Twoje dane osobowe w sposób inny niż bezpośrednio od Ciebie. 
Ponieważ jesteśmy zobowiązani dbać o aktualność Twoich danych, mogą one być aktualizowane na podstawie informacji uzyskiwanych z ogólnie dostępnych baz, takich jak KRS, CEiDG, GUS, księgi wieczyste, biura numerów telefonicznych, powszechnie dostępne strony internetowe, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA – po wykazaniu interesu prawnego, oraz na podstawie ustaleń dokonanych przez naszych doradców, np. w wyniku wizyt terenowych w Twoim miejscu zamieszkania lub też ustaleń dokonanych przez agencje detektywistyczne w przypadku zlecenia im takiej usługi.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w związku ze specyfiką naszej działalności, polegającej na oferowaniu produktów finansowych, stosujemy profilowanie. Profilowanie oznacza wykorzystanie Twoich danych osobowych, które nam podałeś, do zbadania Twojej zdolności kredytowej oraz oceny Twojej sytuacji i wiarygodności finansowej – jeżeli Twoje dane przetwarzamy w celu marketingowym i wyrazisz za-interesowanie możliwością uzyskania pożyczki. W oparciu o te informacje przypisujemy Ci profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości przedstawienia naszej oferty oraz zawarcia z Tobą umowy. To pozwala nam ocenić, czy możemy zaproponować Ci ofertę oraz optymalnie dopasować ją do Twoich potrzeb i preferencji.

W procesie analizy ryzyka związanym z naszą działalnością, podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie opisanego wyżej profilowania opartego o analizę Twoich danych. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie analitycznych modeli scoringowych. Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany wpływają na dostępność dla Ciebie naszej oferty. Podejmowanie decyzji w taki właśnie sposób jest niezbędne w celu zawarcia z nami umowy.
Jeżeli nie zgodzisz się z naszą oceną sytuacji w ten sposób dokonaną, możesz skontaktować się z nami kanałami komunikacji, wskazanymi dla realizacji Twych praw poniżej w punkcie: „Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych oraz jak możesz z nich skorzystać?”. W takim wypadku prosimy o podanie informacji, które Twoim zdaniem uzasadniają nietrafność naszej oceny. Możesz też zostać poproszony o takie informacje później. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez osobę o odpowiednich kompetencjach i upoważnieniu do podejmowania decyzji.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych oraz jak możesz z nich skorzystać?

Zgodnie z RODO – masz prawo:

 • otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez Novum Twoich danych osobowych oraz ich kopię.
 • przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych.

Możesz także żądać:

 • sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne
 • usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lut. f RODO – masz prawo również:

 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (czyli żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie to jest oparte na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią). Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych. Pamiętaj, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie mamy wobec Ciebie.
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli będą one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. W takiej sytuacji nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych do takich celów.
 • Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres info@pozyczkinovum.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer 71 88 88 099 pocztą tradycyjną na adres Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

FreshMail.pl